مرگ و عشق دو بالی هستند که آدم خوب را به ملکوت اعلا

می برد.

مایکل آنجو