سرنوشت اتفاقی نیست

انتخاب است.

چیزی نیست که منتظر آن بمانی موردی است که باید به آن دست یافت.