دستی که به دست من بپیوندد، نیست.

صبحی که به روی ظلمتم خندد، نیست.

زنجیر،فراوان فراوان، اما

جیزی که مرا به زندگی بندد،نیست.