زنها تنهایشون رو گریه می کنند و مردها گریه هایشان را تنهایی.