مرد کسی نیست که گریه نکند مرد کسی است که به گریه نندازد.