زمونه عوض شده.

مردم عوض شدن.

میدونی؟ این روزها

وقتی به یک نفر دست میدی، بعدش باید انگشتاتو هم بشماری

و

ببینی که هر 5 تا رو پس گرفتی یا نه؟