گاهی دلمون از دوستایی میگیره که تو معرفت برای همه مثالشون میزدیم.