گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند.

از کلماتی که جون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند

دلم می گیرد از سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند.

دلم می گیرد از مرور خاطراتی که در پسش تنها آه می ماند

دلم می گیرد

وای که چقدر تنهام.