تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که به خودت بگی؟

چی فکر می کردیم و چی شد.