تنهاییم را با دیگران تقسیم نخواهم کرد

چون یکبار کردم چندین برابر شد.