و روزگار چه بی رحمانه بی رضایت ما می گذرد و تنها این گرد پیری است که تاوان این گذران اجباری.