ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند. روزت مبارک پدر عزیزم. سایه پر از مهرت همواره بر سرم.دوستت دارم پدر