کاش به جای آنکه دستی بالای دست بود دستی در میان دست بود.