هرگز دلم نمی آد دل کسی رو بشکنم ولی نمی دونم چرا همه دائم دلمو میشکنن.