آدمها

واقعا عجیبند

در بچگی به عروسکی که باید با آن بازی کنند دل می بندند.

اما وقتی  بزرگ می شوند با دل آدمی که باید با او دل ببندند بازی می کنند.