دل یک زن تمام دنیای اوست.

شاه دنیایش باش ای مرد

نه سردار سپاهی که

احساسش را در هم می شکند.