یادت باشد دلت که شکست سرت را بگیری بالا

تلافی نکن،شرمگین نباش،فریاد نزن.

مبادا دل و دست کسی را به کین زخمی کنی

صبور باش و ساکت.