چه سکوتی دنیا را احاطه می کرد اگر هر کس به اندازه صداقتش سخن می گفت.