کم سرمایه ای نیست داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند.

و از آن بهتر داشتن آدم هایی که بتوانی در جواب احوال پرسی هایشان بگویی: خوب نیستم.