انسانها هرچه بیرونشان ساکت تر باشد

فریاد درونشان بیشتر است.