افسوس...

آن زمان که باید دوست بداریم

کوتاهی می کنیم.

آن زمان که دوستمان دارند

لجبازی می کنیم.

و بعد برای آنچه از دست رفته آه می کشیم.