نصف اشتباهمان این است که وقتی باید فکر کنیم احساس می کنین و وقتی باید احساس کنیم فکر می کنیم.