با این جمله موافقید....

هر چه صادقتر باشی بیشتر بهت دروغ می گن.