الهی آن شب که همه قرآن به سر می کنند ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم.

التماس دعا