نه حوصله دوست داشتن دارم

نه می خواهم کسی دوستم داشته باشد

این روزها سردم

مثل دی، مثل بهمن.

مثل زمستان.

احساسم یخ زده.

آرزوهایم قندیل بسته

آرزوهایم زیر بهمن سرد احساسم یخ زده.

نه به آمدنی دل خوشم و نه از رفتنی غمگین.

 

این روزها پر از سکوتم.