از سکوت زن ها بترسید

آن ها قادرند ناگهانی

دیگر گریه کنند

دوست نداشته باشند

و قید همه چیز را بزنند.