من در جامعه ای زندگی می کنم که به زنان می آموزد

مراقب باشند کسی به آنها تجاوز نکند.

اما به هیچ مردی نمی آموزد

که به کسی تجاوز نکند.