گاهی باید نباشی تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه اونوقته که میفهمی باید همیشه با کی باشی.