خاموشی بهانه است

مشترک مورد نظر قصد فراموشی دارن....