کدام شاخه گل را تقدیم تو کنمقلب

که وجودت عطر تمام گلهاستقلب

دختران ایران زمین  روزتون مبارکقلب