میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون می کنه

اینکه هر کاری در توانت هست براش انجام بدی آخرش برگرده بگه مگه من ازت خواستم؟