از یک جایی به بعد بی تفاوت می شوی

بی احساس

سکوت....

نگذارید رابطه ها، آدم ها، زندگی تان به بی تفاوتی برسد.