دل شکستن مثل

شکستن دنده می مانند

از بیرون همه چیز عادی است

اما ...

هر نفس

درد است که می کشی.