گاهی خدا

برای حفاظت شما

کسی را از زندگیتان حذف می کند

اسرار به برگشتش نکنید.