سلام دوستان

فردا روز نیایش و عبادته، امیدوارم هر جا هستید در حق هم دعا کنیم.

روز عرفه دعا یادتون نره.

دعا کنید برای باران، دعا کنید خدا باهامون آشتی کنه، خیلی خیلی دعا کنید.

دعا کنید بلا از جان هممون بره.

با آرزوی برآورده شدن حاجات

التماس دعا.