زندگی فاصله امدن و رفتن ماست

شاید آن خنده که امروز دریغش کردی،آخرین فرصت خندیدن ماست.

زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست، هر کجا خندیدیم زندگیمان آنجاست.

خنده کن بی پروا،خنده هایت زیباست.