حواسمون باشه...

دل آدما ...

شیشه نیست که روی آن "ها" کنیم...

بعد با انگشت قلب بکشیم...

وایسیم آب شدنشو نگاه کنیم...

و کیف کنیم...

روی شیشه نازک دل آدما...

اگه قلبی کشیدی...

باید مردونه پاش وایشی...