خدایا

تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد.