نمی دانم به این ماه که می رسیم سنگ از گلویم راحت تر پایین تر می رود تا آب.

شیعه هستیم و به حسین (ع) می نازیم.